A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Литвиновицька філія опорного закладу "Мутинський ліцей"
Кролевецької міської ради Сумської області

Освітня програма

 

 

Освітня програма дошкільного підрозділу філії Литвиновицького НВК  розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції «Нова українська школа»,  чинних освітніх програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання (набуття компетентностей).

Освітня діяльність дошкільної освіти узакладі у 2019/2020 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад, яке (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів,  (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 №1/9-419« Щодо організації діяльності закладів освіти, що  забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Головною метою закладу  відповідно статуту закладу дошкільної освіти, Закону України «Про освіту» (ст.11) є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Дошкільний підрозділ філії Литвиновицького НВК згідно Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 11) забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Дошкільний підрозділ філії Литвиновицького НВК:

- задовольняє потреби громадян відповідної закріпленої території  Литвиновицької сільської ради (с.Литвиновичі, с. Воргол ) та Зазірківської сільської ради (с. Зазірки) в здобутті дошкільної освіти;

-забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

-створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

-формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

-сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному, фізичному розвитку дітей;

-здійснює взаємодію з сім'єю;

- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологіч- них знань про дітей дошкільного віку.

Зміст освітньої програми спрямовано на  розвиток, збагачення особистісного досвіду - когнетивного, практичного та творчої діяльності, ставлень.

Досягнення мети дошкільної освіти в закладізабезпечується шляхом формування компетентнісного підходу до розвитку особистості, збалансованості набутих знань, умінь, навичок. Тобто  упровадження  компетентнісного підходу  дасть можливість забезпечити домірну віку  дитини досвідченість, як інтегральну характеристику особистості та результату освітнього процесу.

Спрямування роботи закладу не так на знаннєвий компонент, як на опанування дитиною основних видів дитячої діяльності -  ігрову, мовленнєву, комунікативну, сенсорно-пізнавальну, художньо-естетичну, господарсько-побутову,  здоров’язбережувальну.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачів освіти обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

- форми організації освітнього процесу;

- систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітня програма дошкільної освіти в закладірозроблена відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.33), згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти і спрямована на:

- збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її внутрішнього світу, виникнення зв’язків з зовнішнім світом;

-створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей людства (культурно-пізнавальних, гуманістичних, естетичних, моральних);

-забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;

-всебічну підготовка дитини до школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланкою;

-створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.

Реалізація даних завдань   здійснюється через забезпечення в освітній діяльності таких принципів:

  • гуманізм як норма поваги до особистості та основа побудови партнерського спілкування з дитиною;
  • інтеграційні засади побудови та організації освітнього процесу;
  • визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтація на вікові особливості;
  • створення сприятливих умов для формування і розвитку у дитини пізнавальних, психічних процесів, належної спрямованості на активність у соціумі, конструктивних мотивів поведінки, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує;
  • цілісний, системний підхід  до розвитку, виховання і навчання дітей;
  • урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи, аналіз діяльності педагогічного колективу в 2018-2019 н.р., досягнення і перспективи розвитку дошкільного підрозділу, педагогічний колектив у 2019-2020 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань.

А саме:

-продовжити роботу використання сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників.

- продовжити роботу над питанням формування у дітей  ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу: педагогами, дітьми та батьками вихованців .

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює  вихователь дошкільного підрозділу.

Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою ланками буде здійснюватись відповідно до Плану співпраці  дошкільного підрозділу з вчителями початкової ланки філії Литвиновицького НВК  за трьома напрямами:

  • інформаційно-просвітницьким;
  • методичним;
  • практичним.

Організаційні завдання для забезпечення наступності:

- узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та 1 класу, організацій з ними освітнього процесу;

- укладання угоди про співпрацю;

- 100 % охоплення дітей 5 річного віку дошкільною ос

освітою та надання їй якісних освітніх послуг.

Умови реалізації наступності:

- довготривале співробітництво;

- планомірна та систематична робота колективів;

- комплексі методичні заходи;

- поступовий різнобічний розвиток дитини;

- успішний перехід дитини до школи;

- розширення кругозору дитини;

- позитивне ставлення до школи;

- адаптація до шкільного навчання.

Розділ І.

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання

 (набуття компетентностей)

 

Освітній процес у дошкільному підрозділі закладу будується на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинною освітньою програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України і парціальними програмами.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 118 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 7 календарних днів з 28жовтня по 1листопада,

зимові – 14 календарних днів з 30грудня по 12 січня,

весняні – 7 календарних днів з 23березня по 29 березня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

Згідно з рішенням педагогічної ради Мутинського ОЗЗСО (протокол № 1 від 30.08.2019 року) освітній процес у дошкільному підрозділі здійснюється за  програмою розвитку дитини від народження до шести/семи років «Я у Світі»(наук. кер. Кононко О. Л.та ін )

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначеної освітньої програми та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2019-2020 навчальному році в дошкільному підрозділізакладузагальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Молодша різновікова

Старша різновікова

І молодша

ІІ молодша

середня

старша

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

 

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,4

3,5

5,3

8,3

 

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Навчальне навантаження: тривалість проведення занять – спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

Тривалість одного заняття:

у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

у середній групі – 20 хвилин;

у старшій групі – 25 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій групі не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки, руханки.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями фізкультури.

Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах).

Щоденно проводиться одне інтегроване для закріплення набутих дітьми знань і вмінь у різних видах їх діяльності упродовж дня. При цьому забезпечено нормативні вимоги до тривалості статичного навантаження у положенні сидячи на одному занятті, а саме: для дітей молодшої групи – 15 хвилин, середньої – 20 хвилин, старшої – 25 хвилин.

Заняття з фізичної культури й музичного виховання інтеграції не підлягають.

Виконання домашніх завдань від дітей педагогами дитячого садка не вимагається.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться із молодшої групи. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан

їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Тривалість занять для дітей у віці 2 до 3 років – 15 хвилин, від 3 до 4 років – 20 хвилин; від 5 до 6 років –25 хвилин. Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.

Зміст освітнього процесу в закладі у 2019-2020 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

 

Освітня лінія

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає:

- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства

Дитина в природному довкіллі

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин;готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора