A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Литвиновицька філія опорного закладу "Мутинський ліцей"
Кролевецької міської ради Сумської області

Нормативна база

 

ПРИЙНЯТО ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

вкл. .

21 лютого 2018 року Кабінет міністрів затвердив новий Державний стандарт початкової освіти. Державний стандарт початкової освіти – це базовий документ, який визначає основні засади й підходи до навчання в початковій школі, а також вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти і загальний обсяг навчального навантаження.

«Стандарт опрацьовували впродовж 2-х років. Ми враховували найцікавіший і найуспішніший досвід 7-и країн, залучили міжнародну експертизу. Ми також враховували найкращі українські традиції, зокрема, які пов’язані зі світосприйняттям. методиками навчання, активного пізнання. Наприклад, закладені ідеї Василя Сухомлинського.

Тобто ми можемо сказати, що цей Стандарт є українським продуктом, який базований на найкращому зарубіжному та національному досвіді», – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич на засіданні уряду.

Головна ідея Нової української школи і нового Стандарту зокрема – навчання, побудоване на компетентностях.

З детальнішою інформацією можна ознайомитися за посиланням:

http://nus.org.ua/news/uryad-zatverdyv-novyj-osvitnij-standart-dlya-pochatkovyh-klasiv/

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від

14 грудня 2016 р. No 988

Київ

Про схвалення Концепції реалізації державної

політики у сфері реформування загальної середньої освіти

“Нова українська школа” на період до 2029 року

1.

Схвалити Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загально

ї середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029року, що додається.

2. Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими центральними органами виконавчої владирозробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів з реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 14 грудня 2016 р. No 988-р

КОНЦЕПЦІЯ

реалізації де

ржавної політики у сфері реформування

загальної середньої освіти “Нова українська школа”

на період до 2029 року

Проблема, яка потребує розв’язання

Проблемою, яка потребує розв’язання, є суттєве погіршення якості загальної середньої освіти протягом 19922016років, що є наслідком ряду таких факторів:зменшення обсягів фінансування;зниження рівня оплати праці вчителя; незадовільне матеріально-технічне забезпечення шкіл;бюрократизація системи управління освітою;застарілі зміст освіти та методики викладання.

Проявами проблеми є:

збільшення частки молоді, яка здобуває освіту за кордоном;тенденція до зниження показників України у міжнародних дослідженнях конкурентоспроможності та інноваційної привабливості, які впливають на економічний розвиток України.

Загальна середня освіта в Україні має такі основні ознаки:наявність суттєвого сегмента високоякісної освіти, насамперед математичної та природничої (елітарна освіта);

домінування в системі освіти шкілз невисокою якістю освітніх послуг;

суттєві територіальні відмінності в якості загальної середньої освіти (між сільськими та міськими школами, між окремими регіонами);тенденція до погіршення якості освіти в цілому у державі;недостатня мотивація до освіти значної частини молоді.

Отже, проведення докорінної реформи загальної середньої освіти сприятиме подоланню негативних тенденцій, забезпеченню соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності держави.

Досвід країн Східної Європи (Польщі, Чехії) свідчить про суттєвий вплив осві

тніх реформ на розвиток економіки та конкурентоспроможність освіти на міжнародному рівні.

Мета Концепції

Метою Концепції є забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньоїосвіти за такими напрямами:ухвалення нових державних стандартів загальної середньої освіти, розроблених з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраціучня, вчителя і батьків;підвищення мотивації вчителя шляхом підвищення рівня його оплати праці, надання академічної свободи та стимулювання до професійного зростання;запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня);удосконалення процесу виховання;створення нової структури школи, що дасть змогу засвоїти новий зміст освіти і набути ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автон

омії школи; справедливий розподіл публічних коштів, що сприятиме рівному доступу усіх дітей до якісної освіти;створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, вчителів і батьків;створення

необхідних умов для навчання учнів безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема у

сільській місцевості, або забезпечення регулярного підвезення до шкіл.Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи це:цілісна всебічно розвинена особистість, здатна до критичного мислення;патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; інноватор, здатний змінювати навколишній світ, роз

вивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя.За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіють іншими уміннями.

Шляхи і способи розв’язання проблеми Розв’язання проблеми передбачається здійснити шляхом проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти з урахуванням досвіду провідних країн світу, зокрема змісту загальної середньої освіти, педагогіки загальної середньої освіти, системи управління загальною середньою освітою,

структури загальної середньої освіти, системи державного фінансування загальної середньої освіти, нормативно-правового забезпечення загальної середньої освіти.

Реформування змісту загальної середньої освіти передбачає розроблення принципово нових державних стандартів загальної середньої освіти, які повинні ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підході до навчання, враховувати вікові особливості психофізичногорозвитку учнів, передбачати здобуття ними умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації впрофесійній діяльності, особистому житті, громадській активності. Зазначені стандарти повинні також ґрунтуватися на Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу “Про основні компетентності для навчання протягом усього життя”.Ключовими компетентностями є спілкування державною і рідною в разі відмінності мовою, спілкування іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя,соціальні і громадянські компетентності, підприємливість та фінансова грамотність, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і ведення здорового способу життя.Реформуванняпедагогіки загальної середньої освітипередбачає перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем і батьками, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями.

З метою створення умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами необхідно розробити індивідуальні програми їх розвитку, що включатимуть корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід і засоби для навчання таких дітей.У рамках реформування системи управління загальною середньою осві

тою школа матиме право розробляти і впроваджувати власні освітні програми відповідно до державного стандарту загальної середньої освіти, змінювати статус бюджетної установи на статус неприбуткової організації із збереженням податкових пільг і отриманням фінансової автономії.

Для досягнення мети Концепції необхідно забезпечити стимулювання вчителя до особистого іпрофесійного зростання та надання йому академічної свободи, а також матеріальне стимулювання, зокрема шляхом підвищення розрядів у Єдиній тарифній сітці.

Реформування структури загальної середньої освіти передбачає перехід до 12-річної середньої школи із трирічною профільною школою академічного або професійного спрямування. Профільна школа академічного спрямування сприятиме забезпеченню поглибленого вивчення окремих шкільних предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів і продовженню їх навчання у вищих навчальних закладах, а професійного спрямування здобуттю першої професії та можливості вступу до вищих навчальних закладів.У рамкахреформування системи державного фінансування загальної середньої освіти передбачається:створення системи прозорого розподілу публічних коштів у новій українській школі(школи будуть зобов’язані оприлюднювати дані про всі кошти, які надходять з бюджету таінших джерел);покриття видатків на забезпечення педагогічної складової частини навчального процесуза рахунок освітньої субвенції;

удосконалення формули розрахунку освітньої субвенції з метою забезпечення рівного доступу доякісної освіти в різних регіонах і населених пунктах;

створення необхідних умов для навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку

безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема у сільській місцевості;

створення умов для розширення державно-громадського партнерства на засадах спів

фінансування і спільного управління школами;

запровадження принципу “гроші ходять за дитиною”, зокрема для підтримки дітей з особливимиосвітніми потребами, які можуть разом з іншими дітьми здобувати освіту у пристосованих для цього школах;

запровадження рівного доступу до бюджетного фінансування шкіл незалежно від форми власності.

Строки реалізації Концепції

Реалізація Концепції здійснюється протягом 2017—2029 років трьома етапами.

На першому етапі (2017—2018 роки) передбачається:прийняти новий Закон України “Про освіту”;

розробити план дій з реформування системи загальної середньої освіти;

розробити, затвердити та запровадити (2018 рік) новий державний стандарт початкової освіти зурахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особис

тості;

доопрацювати навчальні плани і програми з метою розвантаження та запровадження

компетентнісного та антидискримінаційного підходу в початковій школі;

утворити 200250 опорних шкіл базового рівня у сільській місцевості;

підвищити кваліфікацію вчителівпочаткової школи;

підвищити заробітну плату вчителів шляхом збільшення ставок (окладів) у Єдиній тарифній сітці на два розряди;

запровадити навчання авторів підручників та підготовку експертів з метою підготовки підручниківнового покоління;створити національну електронну платформу для розміщення електронних курсів та підручників, розробити електронні підручники, курси дистанційного навчання за навчальними програмами, систему дистанційного навчання для підвищення кваліфікації вчителів;спростити систему документообігу, оптимізувати звітність, запровадити електронні форми документів;

розробити новий Закон України “Про загальну середню освіту”;

створити систему освітньої статистики і аналітики;

взяти участь у міжнародному дослідженні якості середньої освітиPISA-2018;

розпочати роботу з формування системи забезпечення якості освіти;

забезпечити різноманітність форм здобуття початкової освіти.

На другому етапі (2019—2022 роки) передбачається:

розробити, затвердити (2019рік) та запровадити (2022рік) новий державний стандарт базової середньої освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;створити нову систему підвищення кваліфікації вчителів і керівників шкіл;провести інвентаризацію шкіл та закладів професійної освіти для створення мережі профільних шкіл;

забезпечити якісне вивчення іноземних мов у профільній школі відповідно до Стратегії сталогорозвитку “Україна-2020”;сформувати мережу опорних шкіл базового рівня;

розробити професійні стандарти педагогічної діяльності вчителя;створити мережу установ незалежної сертифікації вчителів;створити регіональні органи з питань забезпечення якості освіти;створити систему внутрішнього забезпечення якості освіти у школах (2022

рік);створитисистему незалежного оцінювання результатів навчання за курс базової середньої освіти.

На третьому етапі (20232029роки) передбачається:розробити, затвердити (2023рік) та запровадити (20272029роки) новий державний стандарт профільної освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості, що

сприятиме створенню передумов для скорочення тривалості (навантаження) бакалаврських програм вищої освіти в середньому на 45 кредитів; сформувати мережу профільних шкіл (2025 рік);створити систему незалежногооцінювання випускників профільної школи професійного спрямування.

Очікувані результати

Реалізація Концепції сприятиме:

поліпшенню якості загальної середньої освіти в цілому;

подоланню територіальних відмінностей у якості загальної середньої освіти;

забезпеченню престижностіпрофесійної освіти;

поліпшенню якості вищої освіти за рахунок якісної підготовки у школах і кращого конкурсноговідбору абітурієнтів.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсівРеалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей державного і місцевих бюджетів.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора