A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Литвиновицька філія опорного закладу "Мутинський ліцей"
Кролевецької міської ради Сумської області

Освітня програма

 

 

Освітня програма дошкільного підрозділу Литвиновицької філії ОЗ "Мутинський ліцей" розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції «Нова українська школа»,  чинних освітніх програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання (набуття компетентностей).

Освітня діяльність дошкільної освіти узакладі у 2022/2023 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад, яке (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів,  (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022 №1/8504-22« Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», додатку до листа МОН України від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Методичні рекомендації про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» , Положення про філію та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Головною метою закладу  відповідно статуту закладу дошкільної освіти, Закону України «Про освіту» (ст.11) є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Дошкільний підрозділ  Литвиновицької філії згідно Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 11) забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Дошкільний підрозділ філії:

- задовольняє потреби громадян відповідної закріпленої території  Литвиновицької територіальної громади в здобутті дошкільної освіти;

-забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

-створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

-формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

-сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному, фізичному розвитку дітей;

-здійснює взаємодію з сім'єю;

- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологіч- них знань про дітей дошкільного віку.

Зміст освітньої програми спрямовано на  розвиток, збагачення особистісного досвіду - когнетивного, практичного та творчої діяльності, ставлень.

Досягнення мети дошкільної освіти в закладізабезпечується шляхом формування компетентнісного підходу до розвитку особистості, збалансованості набутих знань, умінь, навичок. Тобто  упровадження  компетентнісного підходу  дасть можливість забезпечити домірну віку  дитини досвідченість, як інтегральну характеристику особистості та результату освітнього процесу.

Спрямування роботи закладу не так на знаннєвий компонент, як на опанування дитиною основних видів дитячої діяльності -  ігрову, мовленнєву, комунікативну, сенсорно-пізнавальну, художньо-естетичну, господарсько-побутову,  здоров’язбережувальну.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачів освіти обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

- форми організації освітнього процесу;

- систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітня програма дошкільної освіти в закладірозроблена відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.33), згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти і спрямована на:

- збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її внутрішнього світу, виникнення зв’язків з зовнішнім світом;

-створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей людства (культурно-пізнавальних, гуманістичних, естетичних, моральних);

-забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;

-всебічну підготовка дитини до школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланкою;

-створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.

Реалізація даних завдань   здійснюється через забезпечення в освітній діяльності таких принципів:

  • гуманізм як норма поваги до особистості та основа побудови партнерського спілкування з дитиною;
  • інтеграційні засади побудови та організації освітнього процесу;
  • визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтація на вікові особливості;
  • створення сприятливих умов для формування і розвитку у дитини пізнавальних, психічних процесів, належної спрямованості на активність у соціумі, конструктивних мотивів поведінки, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує;
  • цілісний, системний підхід  до розвитку, виховання і навчання дітей;
  • урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи, аналіз діяльності педагогічного колективу в 2021-2022 н.р., досягнення і перспективи розвитку дошкільного підрозділу, педагогічний колектив у 2022-2023 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань.

А саме:

-продовжити роботу використання сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників.

- продовжити роботу над питанням формування у дітей  ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу: педагогами, дітьми та батьками вихованців .

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює  вихователь дошкільного підрозділу.

Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою ланками буде здійснюватись відповідно до Плану співпраці  дошкільного підрозділу з вчителями початкової ланки філії Литвиновицького НВК  за трьома напрямами:

  • інформаційно-просвітницьким;
  • методичним;
  • практичним.

Організаційні завдання для забезпечення наступності:

- узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та 1 класу, організацій з ними освітнього процесу;

- укладання угоди про співпрацю;

- 100 % охоплення дітей 5 річного віку дошкільною ос

освітою та надання їй якісних освітніх послуг.

Умови реалізації наступності:

- довготривале співробітництво;

- планомірна та систематична робота колективів;

- комплексі методичні заходи;

- поступовий різнобічний розвиток дитини;

- успішний перехід дитини до школи;

- розширення кругозору дитини;

- позитивне ставлення до школи;

- адаптація до шкільного навчання.

Розділ І.

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання

 (набуття компетентностей)

 

Освітній процес у дошкільному підрозділі закладу будується на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинною освітньою програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України і парціальними програмами.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 118 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 7 календарних днів з 31 жовтня по 6 листопада,

зимові – 14 календарних днів з 26 грудня по 8 січня,

весняні – 7 календарних днів з 27березня по 2 квітня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

Згідно з рішенням педагогічної ради ОЗ "Мутинський ліцей" (протокол № 1 від 31.08.2022 року) освітній процес у дошкільному підрозділі здійснюється за  програмою розвитку дитини від народження до шести/семи років «Я у Світі»(наук. кер. Кононко О. Л.та ін )

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначеної освітньої програми та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2022-2023 навчальному році в дошкільному підрозділі закладу загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Молодша різновікова

Старша різновікова

І молодша

ІІ молодша

середня

старша

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

 

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,4

3,5

5,3

8,3

 

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Навчальне навантаження: тривалість проведення занять – спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

Тривалість одного заняття:

у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

у середній групі – 20 хвилин;

у старшій групі – 25 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій групі не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки, руханки.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями фізкультури.

Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах).

Щоденно проводиться одне інтегроване для закріплення набутих дітьми знань і вмінь у різних видах їх діяльності упродовж дня. При цьому забезпечено нормативні вимоги до тривалості статичного навантаження у положенні сидячи на одному занятті, а саме: для дітей молодшої групи – 15 хвилин, середньої – 20 хвилин, старшої – 25 хвилин.

Заняття з фізичної культури й музичного виховання інтеграції не підлягають.

Виконання домашніх завдань від дітей педагогами дитячого садка не вимагається.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться із молодшої групи. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан

їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Тривалість занять для дітей у віці 2 до 3 років – 15 хвилин, від 3 до 4 років – 20 хвилин; від 5 до 6 років –25 хвилин. Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.

Зміст освітнього процесу в закладі у 2022-2023 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

 

Освітня лінія

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає:

- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства

Дитина в природному довкіллі

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин;готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

 

Розділ ІІ.

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній,

логічна послідовність їх реалізації

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у дошкільному підрозділі закладу визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної  складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні педагогів закладу.

                                                                 Розділ ІІІ.

Форми організації освітнього процессу

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма дошкільного підрозділу визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2022-2023 навчальному році педагогом дошкільного підрозділу будуть реалізовуватися різні форми освітнього процесу.

За формами організації проводяться такі типи занять:

-фронтальні, інтегровані, колективні (з усіма дітьми групи);

- групові (10-12 дошкільнят);

- індивідуально-групові (4-6 дошкільнят);

- індивідуальні (1-4 дошкільнят).

У залежності від основних завдань  Програми розвитку дитини від народження до шести/семи років «Я у Світі» та відповідно до змістовних ліній Базового компоненту дошкільної освіти, організовуються заняття:

  • тематичні, сюжетно-динамічні, комбіновані, інтегровані; комплексні, контрольні.

В умовах різновікової  групи використовуються наступні форми організації освітньої роботи:

- послідовна;

- одночасна;

- паралельна;

З метою забезпечення наступності з початковою ланкою освіти поширеним типом занять у поточному навчальному році будуть інтегровані заняття у всіх вікових групах у рамках блочно-тематичної організації освітнього процесу.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність у групі планується як у I так і в II половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У закладі планування та організація життєдіяльності, у тому числі освітній процес, здійснюється відповідно до регламенту організації життєдіяльності  з урахуванням освітніх ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Тип заняття обирає та уточнює вихователь самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності упродовж дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої діяльності передбачається самостійна діяльність дітей:

- ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);

- спостереження;

- пошуково-дослідницька діяльність;

-самостійна художня діяльність тощо.

За окремим планом вихователі здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

- ранкової гімнастики;

-гімнастики пробудження;

-занять фізичною культурою;

- рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

- загартування;

-фізкультурних хвилинок під час занять;

-фізкультурних пауз між заняттями;

-фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід).

Робота в гуртках за інтересами дітей у дошкільному підрозділі, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розподілі освітньо-пізнавальної діяльності групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2022/2023 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).

За окремим планом у закладі здійснюється літнє оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

-ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

-дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;

- рухливі та спортивні ігри;

-процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

- екскурсії, цільові прогулянки;

-продуктивні види діяльності;

-ігри з водою, піском;

-конструкторські та творчі ігри;

- пошуково-дослідницька діяльність;

-літературні розваги, конкурси малюнків;

- змагання, різноманітні конкурси, естафети.

З метою надання методичної і консультативної допомоги сім'ям, діти яких з різних причин не мають можливості щоденно відвідувати заклад, формування соціальної компетентності, поступової інтеграції їх у суспільство, забезпечення кожній дитині права на доступність і безоплатність дошкільної освіти в закладі організовано соціально-педагогічний патронат.

Також працює консультаційна група «Разом з мамою» для батьків дітей раннього  віку,  з метою формування усвідомленого батьківства,формування першого досвіду спілкування  дитини в  дитячому колективі, пом’якшення процесу адаптації дітей до умов дитячого садка, створення оптимальних умов для всебічного гармонійного розвитку (за окремим планом і графіком проведення консультацій).

 

                                                             Розділ ІV.

Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Відповідно частини 3 ст. 41 Закону України «Про освіту» у закладі  сформовано систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною радою закладу (протокол №1 від 31.08.2022 року).

У рамках зазначеної системи у 2022-2023 навчальному році будуть здійснені заходи щодо визначення стану забезпечення якості освітнього процесу, а саме:

 

Заходи

Мета

Термін виконання

Аналіз планів освітньої роботи з дітьми

Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти

щомісяця

Моніторинг стану здоров'я дітей

Визначення груп здоров'я за підсумками поглибленого медичного огляду

Вересень, квітень

Моніторинг стану захворюваності дітей та відвідування дошкільного підрозділу філії

Визначення індексу здоров'я дошкільників

 1 раз на квартал

Про стан мовленнєвого розвитку дошкільників всіх вікових груп (тематичне вивчення)

 

Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти

Грудень 2022 р.

Стан патріотичного виховання дітей у закладі (тематичне вивчення)

 

Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти

Березень 2023 р.

Готовність працівників до робочого дня (попереджувальний контроль)

 

щоквартально

Стан ведення ділової документації вихователів

Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти

щоквартально

Стан формування життєвої компетенції дошкільників  дітей старшого дошкільного віку( комплексне вивчення)

Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти

Травень 2023 н.р.

Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей компетентностей будуть визначатись шляхом проведення моніторингових досліджень за методичним посібником КЗ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Управління освіти і науки Сумської міської ради Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 «Ясочка» м. Суми, Сумської області.

Оцінювання рівня розвитку дітей проводиться вихователями  на початку навчального року у вересні – жовтні, друге оцінювання проводиться у квітні травні і за його результатами визначається сумарний кінцевий показник рівня розвиненості, навченості,  вихованості дітей та сформованість Моделі випускника.

Завдання моніторингу:

• безперервно спостерігати за динамікою розвитку дошкільного підрозділу( дитячий садок), своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

•здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у закладі;

• підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

• залучати батьків в процес поліпшення якості освіти у  дошкільному підрозділі філії .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V

 Основні показники реалізації Освітньої програми

 

Прогнозований результат Освітньої програми

Припускається що:

Для вихованців і батьків:

- кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного особистісного росту;

- міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти;

- забезпечення індивідуального педагогічного та психологічного супроводу для кожної дитини;

- кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі в житті закладу, можливість вибору додаткових освітніх послуг;

- якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі;

- система додаткової освіти доступна і якісна.

Для педагогів:

- кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;

- кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника;

- буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;

- підтримка інноваційної діяльності.

Основні показники реалізації освітньої програми

Виконання Освітньої програми дасть змогу:

- удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;

- забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;

- створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини старшого дошкільного віку як запоруки успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;

- забезпечити компетентнісний підхід до освітнього процесу;

- розширити спектр додаткових освітніх послуг;

- забезпечити збереження психічного здоров`я дітей;

- задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти;

- удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів, надаючи пріоритет самоосвіті;

- упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;

- упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства;

- використання сучасних освітніх технологій у роботі з дітьми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора